اتصالات دوار انتقال سیال (روتاری جوینت)

برای انتقال سیال از/به قطعات در حال چرخش از روتاری جوینت‌ها استفاده می‌شود. روتاری جوینت‌های ساخته شده در ماشین‌سازی  JSM برای سه نوع سیال آب، روغن و باد طراحی شده‌اند که طبیعتا مکانیزم عملکرد متفاوتی دارند(برای استفاده سیالات خورنده وشیمیایی با مشاورینJSM تماس بگیرید).